هیدرو کوپلینگ YOXAZ

توضیحات کوتاه:1. مزایای کوپلینگ هیدرولیک محدود کننده گشتاور ◆ برای بهبود توانایی راه اندازی موتور قفس سنجاب، حداکثر گشتاور موتور را می توان به عنوان گشتاور راه اندازی استفاده...

PDF

//